08.01.2018. Novine u Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Akti JLS o održivom gospodarenju komunalnim otpadom

31.01.2018. Novine u Zakonu o lokalnoj i područnoj i (regionalnoj) samoupravi

23.03.2018. Komunalna naknada, komunalni doprinos i komunalni redari u Prijedlogu Zakona o komunalnom gospodarstvu

12.02.2018. Primjena ZUP-a i uredsko poslovanje, Rijeka

12.03.2018. Primjena ZUP-a i uredsko poslovanje

09.04.2018. Lokalna i (područna) samouprava -sjednice predstavničkog tijela, donošenje odluka i sukob interesa

11.05.2018. Primjena ZUP-a i uredsko poslovanje

25.05.2018. Određena pitanja u primjeni Zakona o parničnom postupku

08.06.2018. - Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu-Konačni prijedlog

06.07.2018. - Upravna inspekcija i odgovornost lokalne i područne (regionalne) samouprave

07.09.2018. Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu – primjena, obveze i rokovi JLS-a

10.09.2018. Primjena ZUP-a i uredsko poslovanje

28.09.2018. Novi Zakon o komunalnom gospoarstvu – primjena, obveze i rokovi JLS-a - Rijeka

09.11.2018. Određena pitanja u primjeni Zakona o komunalnom gospodarstvu - Odgovori na pitanja i mišljenja o Odlukama i rješenjim

23.11.2018. - PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOST U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

30.11.2018. Primjena ZUP-a i uredsko poslovanje

11.12.2018. Proračunski aspekti EU projekata kod JLP(R)S - planiranje, evidentiranje prihoda i rashoda, predfinanciranje