Pridružite nam se na webinaru

UPUTE ZA IZRADU PRIJEDLOGA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2024. GODINE

Teme

• Aktiti koji prethode izradi proračuna
• Upute za izradu Državnog proračuna za razdoblje od 2022. do 2024. godine
• Upute iz ranijih godina
• Novosti u planiranju državnog proračuna
• Sudjelovanje građana u proračunskom procesu
• Obrazloženje financijskog plana
• Financijski planovi izvanproračunskih korisnika državnog proračuna
• Rokovi
• Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022. – 2024.
• Izrada i donošenje financijskog plana proračunskih korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave [dalje: JLP(R)S]
• Izrada i donošenje proračuna JLP(R)S
• Financiranje decentraliziranih funkcija i postupanje s viškovima
• Obveza izrade strateških dokumenata

Stručni predavači

plus

Mladenka Karačić, dipl. oec.,

plus

Nevenka Brkić, dipl. oec.,

VODITELJICA WEBINARA

plus

Davorka Foretić, dipl. iur.,

PROGRAM

UPUTE ZA IZRADU PRIJEDLOGA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2024. GODINE

Preuzmite program u PDF-u

Detaljan program webinara “UPUTE ZA IZRADU PRIJEDLOGA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2024. GODINE”

KOTIZACIJE