dr.sc. Alen Rajko, doc.

@

sudac Upravnoga suda u Rijeci. Rođen je 1970. u Rijeci. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Rijeci, dok je na Pravnom fakultetu u Zagrebu magistrirao i doktorirao na temama vezanima uz pristup informacijama.

Autor je knjiga i članaka te predavanja na području informacijskoga, upravnog, ustavnog i radnog prava (ukupno više od 550 bibliografskih jedinica). Izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, vanjski suradnik na pravnim fakultetima u Zagrebu i Rijeci. Sudjelovao u radu nekoliko radnih skupina za pripremu propisa. Član više domaćih i međunarodnih profesionalnih udruženja.