Milan Stipić, dipl .iur.,

@

Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Po završetku studija radio u općinskoj upravi u Zaboku, potom u Općini Trešnjevka-Zagreb, Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva, Državnom inspektoratu i Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji. Kao predavač i uvodničar sudjelovao je na više stručnih i znanstvenih skupova. Bio je član više radnih skupina za procjenu učinka propisa (izrada nacrta prijedloga zakona), predsjednik Povjerenstva za žalbe Državnog inspektorata, predavač na seminarima za izobrazbu državnih službenika. Član je Ispitnog povjerenstva za polaganje državnog stručnog ispita, član Višeg službeničkog suda i član Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija. Od 2. svibnja 2011. godine je u zvanju predavača na Visokom učilištu Effectus, a od svibnja 2016. u zvanju višeg predavača.