Pokretanje upravnog spora

  • aktivna legitimacija s posebnim osvrtom na jedinice lokalne i područne (regionalne)
    samouprave
  • sudjelovanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao zainteresirane
    stranke u upravnom sporu
  • primjeri tužbe i primjeri podnesaka u upravnom sporu s posebnim osvrtom na
    tužbe i podneske jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave