[rev_slider_vc alias=”10-05″]

Povjeravanje državnih poslova lokalnoj samoupravi u Prijedlogu Zakona o sustavu državne uprave

Stručni predavači

Teme

• prijenos poslova državne uprave iz djelokruga ureda državne uprave na županije
• status i prava zatečenih službenika ureda državne uprave nakon donošenja i
stupanja na snagu posebnih zakona
• unutarnji ustroj i utvrđivanje radnih mjesta za poslove koje preuzimaju županije
• donošenje rješenja o preuzimanju i rasporedu preuzetih državnih službenika u upravna tijela jedinica lokalne (područne) samoupravepostupak preuzimanje neriješenih predmeta, pismohrane i financijskih sredstava,
te primjena propisa o uredskom poslovanju i arhivimaUpravno-sudska praksa o preuzimanju i rasporedu preuzetih službenika zbog ukidanja i drugih promjena u lokalnim jedinicama te primjeri sudskih odluka o ukidanju općih akata lokalnih jedinica

PREDAVAČI

plus

Štefanija Kasabašić dipl. iur.

plus

Žanet Vidović dipl iur.,

VODITELJICA RADIONICE

plus

Davorka Foretić, dipl. iur.,

PROGRAM

radionice

Preuzmite program u PDF-u

Detaljan program radionice “Povjeravanje državnih poslova lokalnoj samoupravi u Prijedlogu Zakona o sustavu državne uprave”

Mjesto održavanja

Hrvatska obrtnička komora

Ilica 49

10000 Zagreb